Palestina

Syekh Adham Ashour An-Najar

Syekh Bakr Sulaiman Ibrahim

Syekh Belal J.K Alhabil

Syekh DR. Ahmad Taufiq Al-Hajj

Syekh Ibrahim Ali Muhammad Hasan

Syekh Saefedin Ashour

Syekh Shuhaib Mazin Ahmad Qanu

Syekh Sya’ban Riyadh Al-Dahsyan

Syekhah Suha Saadallah Mahmoud Al-Shantti

Syekhah Zainab N Matar

Syekhah Sajeda Abdsalam

Syekhah Heba Jouda